foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สาขาวิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Department of Chemistry

Rajamangala university of technology ISAN Khonkean campus

link1

link2

link4

link3

link7

    

1

ชื่อ นางวรุณทิพย์   ฉัตรจุฑามณี   (Mrs.Warunthip  Chatjutamanee)

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา

วทม.(เคมีศึกษา)         

คบ.(เคมี)                

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยครูนครราชสีมา 

ประวัติการทำงาน

หน้าที่การงาน พ.ศ. หน่วยงาน

1.- อาจารย์ผู้ปฎิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปวช. และปวส. 
- อาจารย์ที่ปรึกษา  
- อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
- อาจารย์ผู้ช่วยฝ่ายปกครองนักศึกษา

2.- อาจารย์ผู้ปฎิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปวช.และปวส.    
- อาจารย์ที่ปรึกษา

 3.- อาจารย์ผู้ปฎิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ระดับปวช.ระดับปวส. 
 - อาจารย์ที่ปรึกษา  
- อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
- หัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์
- รองหัวหน้างานทะเบียน   
- อาจารย์ที่ทำหน้าที่อบรมนักศึกษาหน้าเสาธง 
- กรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

4.- อาจารย์ผู้ปฎิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับปวส.และเคมีสำหรับวิศวกร   ระดับปริญญาตรี
- พัสดุแผนกวิทยาศาสตร์

 5.- อาจารย์ผู้ปฎิบัติการสอนวิชาในสาขาวิเคมีระดับปริญญาตรี 
- หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม  วิทยาเขตขอนแก่น
- พัสดุสาขาเคมี
- อาจารย์พัฒนาวินัยสาขาวิชาเคมี

6.- อาจารย์ผู้ปฎิบัติการสอนรายวิชาในสาขาวิชาเคมีระดับปริญญาตรี   
 - อาจารย์พัฒนาวินัยสาขาเคมี
 - อาจารย์ที่ปรึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษา Project
- หัวหน้างานส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม  กองพัฒนานักศึกษา
- หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  กองพัฒนานักศึกษา

 7.- อาจารย์ผู้ปฎิบัติการสอนรายวิชาในสาขาวิชาเคมีระดับปริญญาตรี 
- หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
- อาจารย์พัฒนาวินัยสาขาเคมี
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษา Project
- หัวหน้างานส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม  กองพัฒนานักศึกษา
- กรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
- กรรมการตรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน หน่วยตรวจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น
- อนุกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
- กรรมการตรวจการจ้างแม่บ้านตึก 12 วิทยาเขตขอนแก่น (ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น)
- ผู้ตรวจประเมินภายในระบบ ISO17025

8.  อาจารย์ผู้ปฎิบัติการสอนรายวิชาในสาขาวิชาเคมีระดับปริญญาตรี 
- อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษา project นักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 4
- ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
- กรรมการตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรรมการโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน  (หัวหน้าโครงการ )
คณะอนุกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

2527-25362536-2538

2538-2541  2541-2546


2546-25482548-2549

2550-2553
2553-ปัจจุบัน

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น


วิทยาลัยเทคนิค  จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น


สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเชตขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเชตขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเชตขอนแก่น

ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่ง หน่วยงาน ปี พ.ศ.
คณะกรรมการตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  กระทรวงอุตสาหกรรม 2546-ปัจจุบัน
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ผู้ประเมินภายนอก (ศูนย์พัฒนาเด็ก) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 2556-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาร้านบ้านสวนสปา บ้านสวนสปา   (หน่วยงานของเอกชน)                                                2548- ปัจจุบัน
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2553-ปัจจุบัน

คณะอนุกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2557-ปัจจุบัน

 

 

 

Copyright © 2018 Chemistry RMUTI.KKC Rights Reserved.