ดร.อัจฉรียา  เจียรศิริสมบูรณ์
ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี
โทรศัพท์: 089-2765563
EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
2557 ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2550 วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

  • ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำ  สาขาวิชาเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ

  •                 1. Sujittra Youngme, Achareeya Cheansirisomboon, Chanaiporn Danvirutai,Narongsak Chaichit, Chaveng Pakawatchai, Gerard A. van Albada, Jan Reedijk “Two new oxalato-bridged dinuclear copper(II) complexes with di-2-pyridylamine: Crystal structures, spectroscopic and magnetic properties” Inorganic Chemistry Communications, (2006), 973-977.
  •                 2. Sujittra Youngme, Achareeya Cheansirisomboon, Chanaiporn Danvirutai, Narongsak Chaichit, Chaveng Pakawatchai “Polynuclear paddle-wheel copper(II) propionate with di-2-pyridylamine or 1,10-phenanthroline: Preparation, characterization and X-ray structure”Inorganic Chemistry Communications, (2007), 57-62.
  •           3. Sujittra Youngme, Achareeya Cheansirisomboon, Chanaiporn Danvirutai, Chaveng   Pakawatchai, Narongsak Chaichit, Chainarong Engkagul, Gerard A. van Albada, Jose Sanchez   Costa, Jan Reedijk“Three new polynuclear tetracarboxylato-bridged copper(II) complexes: Syntheses, X-ray structure and magnetic properties” Polyhedron, (2008), 1875-1882.
  •           4. Achareeya Cheansirisomboon, Sujittra Youngme, Chaveng Pakawatchai, Narongsak Chaichit “Synthesis and crystal structure of two new dinuclear oxalato-bridged copper(II) complexes containing di-2-pyridylamine as a ligand” Mendeleev Communications, (2010), 109-110.
  •         5. Achareeya Cheansirisomboon, Sujittra Youngme, Chaveng Pakawatchai, “2D-1D Structural Phase Transformation of Co(II) 3,5-Pyridinedicarboxylate Frameworks with Chromotrophism”  Dalton Transactions, 41(2012) 35, 10698–10706.
  •                    6. Achareeya Cheansirisomboon, Sujittra Youngme, Chaveng Pakawatchai, “Solvent-Induced Reversible Crystal-to-Amorphous Transformation Properties of Cobalt(II) 4-Aminomethyl- pyridine-Sulfate with Chromotropism” Australian Journal of Chemistry (2013) 66, 477–484.
  •                    7. Achareeya Cheansirisomboon, Jorge Salinas-Uber, Chiara Massera, Olivier Roubeau, Sujittra Youngme, Patrick Gamez, “One-Pot Multiple MOF Formation: Concomitant Generation of  Structural Isomers or of Drastically Distinct Materials”European Journal of Inorganic Chemistry (2014), 4385–4393.