foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สาขาวิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Department of Chemistry

Rajamangala university of technology ISAN Khonkean campus

link1

link2

link4

link3

link7

 อาจารย์วรุณทิพย์  ฉัตรจุฑามณี  อาจารย์สาขาวิชาเคมี 
 ได้นำเสนองานวิจัยที่ชุมชนใช้ได้จริง ในงานประชุมวิชาการและนิทัศการ
"ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน "
 
ในหัวข้อการเพิ่มมูลค่าต้นหม่อนและส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม  
ภายใต้  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่23-29 มีนาคม 2559
12670809 839904106138779 3380618301276726690 n
 
1458745046803
12901474 839905302805326 7677586594290285245 o
 
1458313195535
 
1458745616301
 
1458975925338

Copyright © 2018 Chemistry RMUTI.KKC Rights Reserved.